ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και λειτουργούμε αποτελεί βασικό στοιχείο της δέσμευσής μας στις αξίες και τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στη WORKEAT λαμβάνουμε πλήρως υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα στις εταιρικές δραστηριότητες μας και προσπαθούμε να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο όπου είναι εφικτό.

Δεσμευόμαστε για υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση σε όλες τις δραστηριότητές μας και λαμβάνουμε πρακτικά μέτρα για τη μείωση των επιχειρησιακών μας επιπτώσεων και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων ως εξής:

  • Έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015
  • Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων, επιδιώκοντας να περιορίσουμε στο ελάχιστο την παραγωγή αποβλήτων και διαχειριζόμενοι τα απόβλητα μας με υπεύθυνο τρόπο.
  • Επιδιώκουμε την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση υλικών, πόρων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένου του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εταιρικών διαδικασιών.
  • Παρέχουμε κατάρτιση στο προσωπικό μας και καλλιεργούμε μια εταιρική κουλτούρα σεβασμού στο περιβάλλον.
  • Επικοινωνούμε τακτικά τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις στους εργαζόμενους μας και τα άλλα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Δεσμευόμαστε επίσης για:

  • συμμόρφωση με την κείμενη Ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και τις λοιπές υποχρεώσεις συμμόρφωσης που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης και
  • συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω της συστηματικής ανασκόπησης της αποτελεσματικότητας του ως προς την επίτευξη των στόχων

Η πολιτική μας διαμορφώνει το πλαίσιο για τη θέσπιση και την αναθεώρηση των αντικειµενικών σκοπών και στόχων μας στον τοµέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

   

Για την WORKEAT Ι.Κ.Ε. / DAILY FRESH

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

Διαχειριστής