ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒασική και μόνιμη επιδίωξη της WORKEATείναι η προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων μας, των πελατών μαςκαι των συνεργατών μας.Για το σκοπό αυτό έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO45001:2018, δεσμευόμενοι για τη συνεχή βελτίωση του.Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίαείναι ‘κανένα εργατικό ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια’. Για την επίτευξη του στόχου μας: Μεριμνούμε για την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές εφαρμοστέες απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των εσωτερικών οδηγιών και των διαδικασιών σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για την Υγεία και τηνΑσφάλεια σε όλο το φάσμα των διεργασιών μας. Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα μεσκοπό την εξάλειψή τους.Επικοινωνούμε ανοιχτά και με διαφάνεια τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναγνωρίζοντας την κορυφαία σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, εργαζόμαστε για τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων μας καιτων συνεργατών μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας καιτων συνεργατών μαςστην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των επιδόσεών μας σε θέματα Υγείας καιΑσφάλειας. Η πολιτική μας διαμορφώνει το πλαίσιο για τη θέσπιση και την αναθεώρηση τωναντικειμενικών σκοπών μας στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Για τηνWORKEATΙ.Κ.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ Διαχειριστής